ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 
Дата розміщення: 14.06.2018

Особлива інформація на 14.06.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

14.06.2018ЗвільненоГоловний бухгалтерМотрунич Валентина Андрiївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Наказом голови правлiння вiд 14.06.2018 р. звiльнена з посади головного бухгалтера Мотрунич Валентина Андрiївна у зв"язку з виходом на пенсiю. З 21.04.2016 р. перебувала на посадi члена правлiння. Посада члена правлiння залишається вакантною до наступних зборiв акцiонерiв. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має . Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
14.06.2018ПризначеноВ.о.Головного бухгалтераГоголь Ольга Михайлiвнад/н, д/н, д/н0.001038
Зміст інформації:
Наказом голови правлння вiд 14.06.2017 р. на посаду В.о.Головного бухгалтера призначена Гоголь Ольга Михайлiвна. Призначена на невизначений термiн. Володiє 0.001038% статутного капiталу емiтента. Працює бухгалтером на пiдприємствi. Загальний стаж роботи 41 рiк. Не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.