ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Особлива інформація на 29.11.2013

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Вайда Йосип Адальбертович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

09.12.2013

(дата)Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвська пересувна механiзована колона № 78"
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження 90300, м.Виноградiв, вул.Iвана Франка,106
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01037092
1.5. Міжміський код та телефон, факс 03143-21109, 27164
1.6. Електронна поштова адреса pmk78@ukr.net


2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

01.12.2013

(дата)

2.2. Повідомлення опубліковано у

228, Бюлетень "Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

03.12.2013

(дата)


2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

pmk78.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

03.12.2013

(дата)

( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1482 від 20.10.2011 )