ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Особлива інформація на 29.11.2013

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про викуп власних акцій

N з/п

Дата прийняття рішення

Назва органу, який прийняв рішення про викуп емітентом власних акцій

Кількість акцій, що підлягають викупу (шт.)

Дата реєстрації випуску акцій, що підлягають викупу

Номер свідотства про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу

Найменування органу, що здійснював державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу

Частка від розміру статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

1д/нЗагальнi збори акцiонерiв13496502.11.201046/07/1/10 Закарпатським ТУ ДКЦПФР 6.090
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 29.11.2013 р. прийняли рiшення про викуп власних акцiй. Акцiї викуповуються Товариством з метою подальшої реалiзацiї. Iнформацiя про акцiї, що пiдлягають викупу: -викуповуються 134 965 простих iменних акцiй ПрАТ “Виноградiвська пересувна механiзована колона №78”, номiнальною вартiстю за 1 акцiю 5,40 грн., випущених в бездокументарнiй формi, що складає 6,09% статутного капiталу Товариства; - загальна сума викупу - 728 811 грн. - перiод викупу - з 02.12.2013р. по 31.12.2013р. включно (в тому числi: строк приймання письмової пропозицiї про викуп та укладення договору купiвлi-продажу акцiй: з 02.12.2013р. по 06.12.2013р. включно. Строк оплати Товариством вартостi акцiй: з моменту пiдписання договору купiвлi-продажу акцiй та не пiзнiше 31.12.2013р. включно.) - ринкова вартiсть акцiй визначена суб’єктом оцiночної дiяльностi ТОВ „Рiалтi – О”, м. Хуст, вул. Карпатської Сiчi № 40 . Згiдно Висновку про ринкову вартiсть акцiй ПрАТ «Виноградiвська ПМК №78» вiд 22.10.2013р. затвердженому рiшенням Наглядової ради 31.10.2013 р. вартiсть 1 акцiї складає 5,40 грн. - прибуток на акцiю за рiчною фiнансовою звiтнiстю року, який передував датi прийняття рiшення про викуп акцiй – 0,93998 грн.; - акцiї викупаються у члена виконавчого органу Кадара Василя Iвановича в кiлькостi 134 965 простих iменних акцiй , номiнальною вартiстю за 1 акцiю 5,40 грн., випущених в бездокументарнiй формi, що складає 6,09% статутного капiталу Товариства; - у членiв наглядової ради викуп акцiй не передбачається. Свiдоцтво про випуск акцiй № 46/07/1/10 зареєстровано Закарпатським ТУ ДКЦПФР 02.11.2010 р.