ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 
Дата розміщення: 17.08.2016

Особлива інформація на 15.08.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлIння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Вайда Йосип Адальбертович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

15.08.2016

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвська пересувна механiзована колона № 78"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 90300, Закарпатська обл.,м.Виноградiв, вул.Iв.Франка,106
4. Код за ЄДРПОУ 01037092
5. Міжміський код та телефон, факс (03143) 21109, (03143) 21109
6. Електронна поштова адреса pmk78@ukr.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

15.08.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

152, Бюдетень Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

17.08.2016

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

info@pmk78.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

17.08.2016

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}