ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Особлива інформація на 12.06.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1д/н12.06.2017Фiзична особадв911.150739
Зміст інформації:
За iнформацiєю, отриманою вiд акцiонерiв 12.06.2017 р. , вiдбулась змiна власникiв, яким належить 10 i бiльше голосуючих акцiй: - пакет акцiй фiзичної особи, який становив 199250 шт.голосуючих акцiй, що складає 9.00% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй (9.00 % статутного капiталу Товариства) збiльшився i становить 246864 шт. голосуючих акцiй, що складає 11,150739% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ( 11.150739% статутного капiталу Товариства)