ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвська ПМК-78" зареєстровано Виноградiвською райдержадмiнiстрацiєю 23.03.2007 р. Мiсцезнаходження пiдприємства 90300, м.Виноградiв, вул.Iвана Франка,106.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом У товариствi створенi наступнi органи управлiння i контролю: - вищий орган управлiння - Загальнi збори акцiонерiв; - виконавчий орган - Правлiння; - контролюючий та регулюючий орган - Наглядова рада; - ревiзiйно-контролюючий орган - Ревiзiйна комiсiя. Протягом звiтного року змiни в органiзацiйнiй структурi товариства не вiдбувались. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться згiдно закону України "Про
бухгалтерський облiк".Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними
витратами на їх придбання, доставку та виготовлення. Iндексацiї балансової
вартостi основних фондiв проводились згiдно з механiзмом та iндексами
встановленими державними органами.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилось методом зменшення
залишку шляхом використання встановлених форм до залишкової вартостi
основних засобiв на початок звiтного перiоду.
Запаси включають сировину та матерiали, придбанi напiвфабриками, паливо,
запаснi частини,незавершене виробництво, тару,готову продукцiю,товари
для перепродажу.Запаси облiковуються за собiвартiстю.Собiвартiсть запасiв
включає витрати на їх придбання,доставку та переробку.
Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод
конкретної iдентифiкацiї запасiв, що фактично використанi.
Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю.
Грошовi кошти включають суму грошей у касi i на розрахунковому рахунку в банку.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з
вирахуванням сумнiвних боргiв.
Витрати на податок на прибуток включають податки,розрахованi у вiдповiдностi
до дiючого податкового законодавства, з врахуванням суттєвих тимчасових
рiзниць, якi були компенсованi у звiтному перiодi.
Бухгалтерський облiк ведеться за журнально-ордерною формою.
Текст аудиторського висновку НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
за наслiдками проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi Приватного
Акцiонерного Товариства "Виноградiвська пересувна механiзована колона №-78"
за 2011 рiк.

1.1. Основнi вiдомостi про аудитора:
1.1.1. Назва, номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, виданого Аудиторською Палатою України, мiсцезнаходження, телефон (факс):
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги за № 1886, видане Палатою Аудиторiв України рiшенням вiд 15.12.2010 року, чинне до 15.12.2013 року.
Сертифiкат аудитора СЕНЮК Зеновiя Йосиповича - Серiї А № 000209, виданий рiшенням Аудиторської палати України за № 1872 вiд 14.02.2008 року, реєстрацiйний № 132, чинний до 17.02.2013 року.
Юридична адреса та iншi реквiзити аудитора:
90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Карпатської Сiчi, 22
роз. рах. 26001060220199, МФО 312378, Закарпатське РУ Приватбанку, м. Хуст
Iдентифiкацiйний номер 1701514577; тел. I факс 436-37.
1.1.2. Назва документа:
- Незалежний аудиторський висновок за наслiдками проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi Приватного Акцiонерного Товариства "Виноградiвська пересувна механiзована колона № - 78" за 2011 рiк.
1.1.3. Мiсце проведення аудиту:
- м. Виноградiв, вул. I.Франка, 106, Закарпатська обл. Дата видачi - 27.04.2012 року.
1.1.4. Вiдповiдальнiсть сторiн.
Управлiнський персонал Товариства несе повну вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших вимог чинного законодавства України.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює:
- розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю, стосовно пiдготовки та достовiрного складання фiнансових звiтiв, яка не мiстить в собi суттєвих викривлень в наслiдок помилок або шахрайства;
- вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Аудитор вiдповiдальний за висловлення власної думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв перевiрки в межах отриманих коштiв.
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi до Законiв України "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про господарськi товариства", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв", "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту вiдповiдно до "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку" а також "Вимог до Аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
1.2. Основнi вiдомостi про емiтента:

1.2.1. Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвська пересувна механiзована колона № - 78",
Код ЄДРПОУ 01037092.
1.2.2. Мiсцезнаходження: 90300, Закарпатська обл.,
м. Виноградiв, вул. I.Франко, 106
1.2.3. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Приватного акцiонерного товариства "Виноградiвська пересувна механiзована колона-78", Серiя АОО № 848444 вiд 23.03.2007 року, номер запису про державну реєстрацiю 1 310 105 0005 000 946. (дата замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю - 19.05.2010 року)

1.2.4. Довiдка АБ № 105401 з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвська пересувна механiзована колона №-78", дата та номер останньої реєстрацiйної дiї - 19.05.2010 року, № 1 310 105 0005 000 946.

1.2.5. Основнi види дiяльностi:
45.21.1 - Будiвництво будiвель;
25.21.0 - Виробництво плит, труб та профiлiв iз пластмаси;
45.33.3 - Газопровiднi роботи;
52.12.0 - Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах;
74.20.1 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу.
74.30.0 - Технiчнi випробування та дослiдження.

1.3. Основнi вiдомостi про умови Договору на проведення аудиту:

1.3.1. Дата i номер Договору на проведення аудиту: - Договiр № В-125-12 вiд 20.03.2012 року.
1.3.2. Дата початку та закiнчення проведення аудиту: - Перевiрка проходила з 20 березня i закiнчена 27 квiтня 2012 року.
1.3.3. Масштаб проведення аудиту: - Аудит рiчної фiнансової звiтностi проведений шляхом тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, що розкрита у фiнансовiй звiтностi, а також вiдповiдностi застосованих принципiв, щодо органiзацiї облiку i звiтностi.
Планування та проведення перевiрки було спрямоване на одержання пiдтверджень по оцiнцi вiдповiдностi застосованих принципiв облiку вимогам чинного законодавства та вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок або шахрайства для пiдвищення рiвня прозоростi i вiдкритостi за рiк, що минув на зазначену дату.
При проведеннi аудиту (перевiрки) фiнансової звiтностi було використано наступнi документи:
- рiчна фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк;
- статутнi документи;
- головна книга за 2011 рiк;
- регiстри аналiтичного та синтетичного облiку;
- первиннi документи, тощо.

1.3.4. Пiдстава для проведення аудиту:
Пiдставою для проведення аудиту являється Договiр № В-125-12 вiд 20.03.2012 року, пiдписаний мiж сторонами.

1.4. Вимоги до змiстовної частини аудиторського висновку:

1.4.1. Повнота та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi нормативам бухгалтерського облiку, Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi:
Бухгалтерський облiк пiдприємства вiдповiдає вимогам Статуту та внутрiшнiм Положенням. Принцип незмiнностi облiку у звiтному роцi не порушено.
За заявою керiвництва Товариства всi активи та зобов'язання, наявнi в Товариствi, вiдображено в регiстрах бухгалтерському облiку та звiтностi, i вiд аудитора не приховано нiяких документiв, якi мають вiдношення до предмету перевiрки.
Виходячи з сущностi аудиту та вимог Мiжнародних стандартiв при вивченнi впевненостi та дотриманнi етики, що прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту а також характеру робiт та iнших притаманних аудиту обмежень, iснує ймовiрнiсть того, що навiть будь-якi суттєвi помилки можуть залишитися не вiднайденими, за що аудитор не несе вiдповiдальностi.
Фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк, яка має складатися у вiдповiдностi до Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку, подана для проведення аудиту в таких формах:
№ 1. "Баланс";
№ 2. "Звiт про фiнансовi результати";
№ 3. "Звiт про рух грошових коштiв";
№ 4. "Звiт про власний капiтал";
№ 5. "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi".
1.4.2. Наявнiсть та незмiннiсть облiкової полiтики Товариства за перiод, що перевiрявся:
Облiкова полiтика за перiод, який перевiрявся, здiйснювалася згiдно чинного законодавства України i на думку аудитора являється незмiнною, яка визначена окремим Наказом по Товариству.
1.4.3. Пiдтвердження правильностi, класифiкацiї та оцiнки активiв у бухгалтерському облiку:
Нематерiальнi активи (010-012) у фiнансовiй звiтностi вiдсутнi.
Незавершене капiтальнi iнвестицiї (020) на кiнець звiтного перiоду визначенi правильно i у фiнансовiй звiтностi вiдображенi достовiрно.
Справедлива (залишкова) вартiсть Основних засобiв (030), оцiнена вiдповiдно критерiям П(С)БО 7 "Основнi засоби" i у фiнансовiй звiтностi вiдображена достовiрно.
Знос основних засобiв (032) визначений шляхом нарахування амортизацiї вiдповiдно до вимог Стандартiв i у фiнансовiй звiтностi вiдображений достовiрно.
Данi синтитичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним аналiтичному облiку. Однак, за звiтний перiод не була здiйснена оцiнка справедливої вартостi основних засобiв, як цього вимагають Стандарти.
Iнвентаризацiя Основних засобiв на кiнець звiтного перiоду проведена згiдно окремого по Товариству Наказу. Вiдображення в облiку поступлення-вибуття основних засобiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Довгостроковi бiологiчнi активи (035-037), Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (040-045), Довгострокова дебiторська заборгованiсть(050), Справедлива (залишкова) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi (055-057), Вiдстроченi податковi активи (060), Гудвiл (065), Iншi необоротнi активи (070) та Гудвiл при консолiдацiї (075) на кiнець звiтного перiоду у фiнансовiй звiтностi вiдсутнi.
На думку аудитора бухгалтерський облiк достовiрно вiдображає розмiр Необоротних активiв (080) у фiнансовiй звiтностi Товариства.
Виробничi запаси (100) облiковувалися згiдно П(С)БО 9 "Запаси". Придбання товарно-матерiальних цiнностей облiковується по первиннiй вартостi, вибуття-за методом середньо-зваженої собiвартостi. Iнвентаризацiя виробничих запасiв проведена згiдно вiдповiдного по Товариству Наказу.
Поточнi бiологiчнi активи (110) визначенi правильно i на кiнець звiтного перiоду вiдображенi у фiнансовiй звiтностi достовiрно.
Незавершене виробництво (120) достовiрно вiдображене в фiнансовiй звiтностi.
Готова продукцiя (130) облiковувалася у вiдповiдностi до встановленого порядку i достовiрно вiдображена у фiнансовiй звiтностi. Формування витрат вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 "Витрати".
Товари (140) в фiнансовiй звiтностi вiдображенi достовiрно.
Векселi одержанi (150) у фiнансовiй звiтностi вiдсутнi.
Облiк Дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (160-162) здiйснювався у вiдповiдностi до П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". У балансi сума дебiторської заборгованостi вiдображена за первiсною вартiстю. Акти звiрок з дебiторами на дату перевiрки аудитору були поданi не в повному обсязi.
Дебiторська заборгованiсть за розразунками (170-200) у фiнансовiй звiтностi вiдсутня.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (210) на кiнець звiтного перiоду у фiнансовiй звiтностi вiдображена достовiрно.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї (220) у фiнансовiй звiтностi вiдсутнi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти (230-240) на розрахункових рахунках облiковуються правильно i їх бухгалтерський облiк вiдповiдає дiючому законодавству.
Iншi оборотнi активи (250) в фiнансовiй звiтностi вiдсутнi.
Облiк Оборотних активiв (260) здiйснювався у вiдповiдностi до Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших дiючих законодавчих документiв.
Витрати майбутнiх перiодiв (270), Необоротнi активи та групи вибуття (275) в фiнансовiй звiтностi вiдсутнi.
На думку аудитора сума Активiв (280) визначена правильно i бухгалтерський облiк достовiрно вiдображає їх розмiр та за даними Балансу станом на 31.12.2011 року становить 19 262 тисячi гривень.
1.4.4. Пiдтвердження правильностi та адекватностi визначення власного капiталу, його структура та призначення:
Станом на 31.12.2011 року на балансi Товариства облiковуються зобов'язання, їх визнання та оцiнка вiдповiдає вимогам пунктiв 5-19 П(С)БО 11 "Зобов'язання ".
Розкриття iнформацiї щодо Власного капiталу (380) справедливо i достовiрно вiдображає його структуру за призначенням i на 31.12.2011 року складається:

Склад власного капiталу Код рядка
Балансу Сума
(в тисячах гривень) У
вiдсотках
Статутний капiтал 300 11 955 82,3
Резервний капiтал 340 1 032 7,1
Нерозподiлений прибуток 350 1 533 10,6
РАЗОМ: 380 14 520 100,0

Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України
У вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" для переведення випуску акцiй в бездокументарну форму вибрано:
- депозитарiй - кореспондент: ПАТ "Нацiанальний депозитарiй України" (код ЄДРПОУ 30370711), м. Київ, 01001, вул. Б. Грiнченка, 3
- зберiгач - Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний iнвестицiйний банк" (код ЄДРПОУ 19355562) м. Ужгород, вул. Ю. Гойди, 10
Органи управлiння Товариства:
- Загальнi збори акцiонерiв Товариства;
- Наглядова рада;
- Правлiння Товариства.
Органи контролю Товариства:
- Ревiзiйна комiсiя Товариства.

1.4.5. Пiдтвердження реальностi розмiру iнших зобов'язань у фiнансовiй звiтностi Товариства:
Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв (430) у фiнансовiй звiтностi вiдсутнє.
Довгостроковi зобов'язання (480) у фiнансовiй звiтностi визначенi правильно на кiнець звiтного перiоду вiдображенi достовiрно, як Вiдстроченi податковi зобовязання (460).
Короткостроковi кредити банкiв (500), Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями (510), Векселi виданi (520) у фiнансовiй звiтностi вiдсутнi.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги (530) оцiнена правильно i у фiнансовiй звiтностi вiдображена достовiрно.
Поточнi зобов'язання за розрахунками у фiнансовiй звiтностi вiдображенi, як розрахунки з:
- бюджетом (550);
- iз страхування (570);
- з оплати працi (580);
- з учасниками (590);
- iз внутрiшнiх розрахункiв (600);
Перевiрка правильностi нарахування платежiв до бюджету, позабюджетних фондiв та фондiв соцiального страхування, пiдписаним Договором не передбачена.
Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу (605) в фiнансовiй звiтностi вiдсутнi.
Iншi поточнi зобов'язання (610) в фiнансовiй звiтностi вiдсутнi.
Всi Поточнi зобов'язання (620) оцiнено правильно, у вiдповiдностi до вимог Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку, i у фiнансовiй звiтностi вiдображенi достовiрно.
Доходи майбутнiх перiодiв (630) в фiнансовiй звiтностi вiдсутнi.
На думку аудитора сума Пасивiв (640) визначена правильно i бухгалтерський облiк достовiрно вiдображає їх розмiр, та за даними Балансу станом на 31.12.2011 року становить 19 262 тисячi гривень.

1.4.6. Пiдтвердження реальностi та точностi фiнансових результатiв дiяльностi Товариства, вiдображених у фiнансовiй звiтностi:
Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку (збитку) Товариства розкрита у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку та дiючого законодавства України.
Облiк доходiв i витрат, що вiдображенi в "Звiтi про фiнансовi результати" за 2011 рiк, визначено вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Доходи" та П(С)БО 16 "Витрати".
На мою думку iнформацiя про фiнансовi результати Товариства дає правдиве вiдображення фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за станом на 31 грудня 2011 року.

1.4.7. Пiдтвердження вiдповiдностi даних фiнансової звiтностi даним бухгалтерського облiку та взаємоувязка окремих форм:
Бухгалтерський облiк Товариства вiдповiдає вимогам дiючого законодавства i здiйснювався iз застосуванням "Плану рахункiв бухгалтерського облiку" та складений у вiдповiдностi до П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та складання звiтностi. Принцип взаємоув'язки окремих форм звiтностi не порушено. Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку i Балансу.
Баланс (Форма №1) складений у вiдповiдностi П(С)БО 2 "Баланс". Всi активи i пасиви пiдтвердженi регiстрами синтетичного та аналiтичного облiку i в фiнансовiй звiтностi вiдображенi правильно. Достовiрнiсть активи i пасиви пiдтверджується Актами iнвентаризацiї та Актами звiрки.
Товариство не здiйснювало операцiй з випуску цiнних паперiв, якi потребують забезпечення i не проводило операцiй з iпотечного покриття облiгацiй.
Станом на 31.12.2011 року Товариство не має зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами i не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.
Аудитор не приймав участi в проведеннi iнвентаризацiї i тому оцiнка достовiрностi показникiв здiйснювалася за поданими для перевiрки наявними документами.
Протягом 2011 року в Товариствi не вiдбулося дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року за № 3480-IV.
У Правлiннi Товариства, Спостережнiй (Наглядовiй) радi та Ревiзiйнiй комiсiї змiн в їх складi не вiдбувалося.
Аудитор вважає, що в результатi здiйсненої ним перевiрки при дослiдженнi органiзацiї бухгалтерського облiку та складання звiтностi, ним отримано достатнi та вiдповiдно аргументованi докази для висловлення власної думки щодо достовiрностi фiнансової звiтнiсть ПрАТ "Виноградiвська пересувна механiзована колона №-78" за 2011 рiк.

ВИСНОВОК

Фiнансова звiтнiсть, яка перевiрялася в усiх суттєвих аспектах достовiрно та в повнiй мiрi вiдображає фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року i складена у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та законодавчих актiв України.
На погляд аудитора цей Фiнансовий звiт дає правдиве i неупереджене вiдображення фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Виноградiвська пересувна механiзована колона №-78" за 2011 рiк i вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятiй облiковiй полiтицi i достовiрно вiдображає фiнансовий стан на дату складання звiтностi.
Аудиторський висновок пiдтверджує умовно-позитивну впевненiсть про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатам дiяльностi Товариства у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, що базується на принципах i вимогах Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та законодавству України.
Висновок аудитора служить основою довiри до фiнансової звiтностi користувача, але не може бути достатньою пiдставою для оцiнки економiчної стабiльностi Товариства в найближчому майбутньому, або ефективностi його роботи.


НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР _____________ ЗЕНОВIЙ СЕНЮК


Дата видачi висновку: 27 квiтня 2012 року
Адреса незалежного аудитора:
м. Хуст, пл. Карпатської Сiчi, 22,
Закарпатської обл., 90400,
тел. I факс 436-37., моб. тел. 099.207.60.01
068.225.74.28
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основнi види дiяльностi
-Будiвництво будiвель
-Виробництво плит,штаби,труб та профiлiв з пластмас
-Газопровiднi роботи.
- Перевезення вантажiв, надання землерiйної технiки в оренду.
Джерелом фiнансування робiт є державнi капвкладення, кошти пiдприємств та власнi кошти населення..
Виконання будiвельних робiт залежить вiд сезонних змiн.
Введено в експлуатацiю:
- Реконструкцiя дамби на дiяльнцi с.Теково;
- реконструкцiя берегоукрiплення р.Тиса в м.Рахiв
- вiдновлення аIдороги комунальної власностi с.Широкий Луг, Тячiвського р-ну
-Будiвництво дитячого садка в с.Червеньово
- вiдновлення берегової лiнiї с.Тарасiвка Тячiвського р-ну,
-вiдновлення моста в смт.Дубове
- вiдновлення берегоукрiплення с.Угля
- вiдновлення комунальної дороги с.Розтоки
- вiдновлення комунальної дороги в с.Видричка
- аварiйно-вiдновлювальнi роботи на аIд в с.Богдан
- вiдновлення гiдротехнiчних споруд в с.В.Водяне та iн.
Ремонтно-будiвельнi роботи на ТОВ ВЕТ "Аутомотив Україне"
Реконструкцiя з добудовою складських примiщень пiд цех упаковки пеллет та офiснi примiщення в м. Тячiв
Буд-во вiдведення поверхневих вод в с.Червеньово бiля дит. навч. закладу
Будiвництвово двух групових секцiй для дiтей дошкiл вiку у дIс №5 м.Виноградiв
Новий корпус угорської гiмназiї в м.Берегово по вул. Виноградна, 25
Перебудова колишнього кафе пiд ТЦ по вул.Миру №6 в м. Виноградiв
За 2011 рiк будiвельними дiльницями №№ 1-2 освоєнi кошти на загальну суму 20,8 млн. з ПДВ. Порiвняно з 2010 роком обсяг виконаних робiт зменшились у 1,4 рази. (в 2011 р. було освоєно коштiв на 28,8 млн. грн.
На пiдсобному господарствi вироблено та реалiзовано в живiй вазi 19 центнерiв говядини 125 центнерiв свинини на загальну суму 246,1 тис.грн.
На пiдсобних виробництвах виготовлено:
" полiетиленових труб на загальну суму 6,6 тис.грн.;
" видобуто та реалiзовано гравiйно-пiщаної сумiшi як для власних потреб так i для iнших замовникiв на суму 337,8 тис.грн.;
" габiонної та огороджувальної сiтки - 474,5 тис.грн.;
" залiзобетонних виробiв на 26,8 тис.грн.;
Надано послуг транспорту на суму 1,2 млн.грн.
За минулий рiк на пiдсобному господарствi та на орендованих площах ПМК зiбрали 290,9 тон зерна.
Для працiвникiв ПМК працює спортивно-оздоровчий комплекс та база вiдпочинку "Виннички" на якiй проведено поточний ремонт i зараз готова до прийому гостей-вiдпочиваючих.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування В 2011 р. придбано 2 автомобiлi Автомобiлi САМС на суму 932,5 тис.грн. та iншої технiки на суму 22 тис.грн
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Всi основнi засоби власнi. При наявностi замовникiв надається технiка в оренду. Обмежень на користування немає.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основнi проблеми:
- при наявностi технiки, iнженерно-технiчних працiвникiв, високвалiфiкованих робiтникiв - вiдсутнiсть замовлень на виконання БМР.
- потужнiсть пiдприємства використовується лише на 10- 20%
- високi цiни на паливно-мастильнi матерiали та будiвельних матерiалiв.
- низька платоспроможнiсть населення та органiзацiй.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства За звiтний перiод пiдприємство не сплачувало штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюється за рахунок державник капвкладень, коштiв пiдприємств i власних коштiв замовника.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів У звiтному перiодi Товариство виконало всi укладенi договори.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Прогнозом на 2012 рiк намiчається освоїти кошти на загальну суму бiля 34,3млн. грн., а саме:
1) основним замовником залишається Державне пiдприємство "Об'єднана дирекцiя будiвництва водогосподарських об'єктiв Закарпатської областi". Передбачається виконати обсяги робiт на суму 28,6 млн. (якщо буде фiнансування)
по об'єктах:
- Захист вiд затоплення р.Тиса та р.Апшиця с.Грушево Тячiвського району на суму 6 млн. 315 тис.грн.;
- Реконструкцiя шлюза-регулятора на каналi Чаронда-Латориця Ужгородського району на суму 1,6 млн.грн.;
- Реконструкцiя дамби р.Тиса на дiлянцi с.Теково Виноградiвсбкого району на суму 9,1 млн.грн.,
- Захист вiд затоплення водами р.Тиса с.Костилiвка Рахiвського р-ну на суму 6,1 млн.грн.;
- Реконструкцiя пIб дамби на р. Тересва в с.Вiльхiвцi (дiлянка №3) Тячiвського району на суму 5,4 млн.грн.
Цi об'єкти є перехiдними, якi розпочатi в 2009-2011 роках.
З початку року ми приймали участь в декiлькох тендерних торгах на виконання рiзноманiтних будiвельно-монтажних робiт в Закарпатськiй областi та вивчали можливiсть виконання робiт i за її межами.
Але як не прикро переможцями стали iншi будiвельнi органiзацiї.
Ми продовжуємо виконувати роботи на наступних об'єктах:
- Реконструкцiя незавершеної будiвлi житлового будинку пiд дитячий садок на 75 мiсць в с.Веряця Виноградiвського району (1,1 млн. грн.)
Замовник: Веряцька сiльська рада
- ВЕТ "Аутомотив Україне"; (до 1,0 млн. грн.)
Замовник: ВЕТ "Аутомотив Україне"
- Перебудова колишнього кафе пiд ТЦ по вул.Миру №6 в м. Виноградiв до (1,6 млн.грн.)
Замовник: ФО Iвашко А.I.
- Будiвництвово двох групових секцiй для дiтей дошкiл вiку у дIс №5 м.Виноградiв (0,8 млн.грн);
Замовник: Виноградiвська мiська Рада

На жаль призупинили фiнансування в 2012 роцi по об'єкту "Будiвництво та завершення будiвництва нового корпусу угорської гiмназiї в м.Берегово"

На даний час продовжується пошук замовникiв та об'єктiв будiвництва. Планується в найближчий час розпочати роботи на слiдуючих об'єктах:
- Реконструкцiя незавершенного будiвництва адмiнбудинку пiд дитячу школу мистецтв в с.Ясiня Рахiвського району (1 млн.грн);
- Будiвництво спортивного майданчика в м.Берегово (100 тис.грн.);
- Вiдновлення лiсових дорiг у Виноградiвському районi (0,3 млн.грн)

При наявностi коштiв намiчається продовжити та ввести в експлуатацiю розпочату в 2010 роцi станцiю технiчного обслуговування автомобiлiв та розпочати реконструкцiю адмiнбудiвлi ПМК з добудовою магазину будiвельних матерiалiв на першому поверсi.

Передбачається подальший випуск власної продукцiї для реалiзацiї замовникам (ПЕ труби, зIб вироби, брукiвка, вироби з дроту)
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiджень та розробок пiдприємство не проводило.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи вiдсутнi
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Пiдприємство працює прибутково.
В 2010 р. отримано прибуток в сумi 879 тис.грн.
В 2011 р. отримано прибуток в сумi 776 тис.грн.