ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  5618.000  5825.000   0.000  0.000  5618.000   5825.000
  - будівлі та споруди  666.000  583.000  0.000  0.000  666.000   583.000
  - машини та обладнання  2401.000  2103.000  0.000  0.000  2401.000  2103.000
  - транспортні засоби  1579.000  2219.000  0.000  0.000  1579.000  2219.000
  - інші  972.000  920.000  0.000  0.000  972.000  920.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  5618.000  5825.000  0.000  0.000  5618.000  5825.000
Опис:  Всi основнi засоби власнi. Обмежень на користування немає.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
14520.000 14205.000
11955.000 11955.000
11955.000 11955.000
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 2565 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 2565 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.