ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 00
Первісна вартість 011 00
Накопичена амортизація 012 00
Незавершене будівництво 020 0433
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 56185825
Первісна вартість 031 1528116085
Знос 032 966310260
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 930
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 57116258
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 13091488
поточні біологічні активи 110 357253
незавершене виробництво 120 131155
готова продукція 130 00
Товари 140 42
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 455510682
первісна вартість 161 455510682
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 00
за виданими авансами 180 00
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 082
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 4455342
у т. ч. в касі 231 12
в іноземній валюті 240 00
Інші оборотні активи 250 00
Усього за розділом ІІ 260 1081113004
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 00
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 1652219262

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 1195511955
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 00
Резервний капітал 340 9931032
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 12571533
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 1420514520
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 067
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 067
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3112624
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 00
з бюджетом 550 727708
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 212242
з оплати праці 580 409528
з учасниками 590 600156
із внутрішніх розрахунків 600 58417
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 00
Усього за розділом IV 620 23174675
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 1652219262


ПІБ керівника Вайда Йосип Адальбертович
ПІБ головного бухгалтера Мотрунич Валентина Андрiївна
Примітки:
Статутний капiтал протягом року не змiнювався.