ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння       Вайда Йосип Адальбертович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
16.05.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвська пересувна механiзована колона № 78"
    Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01037092
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Закарпатська область
     Район Виноградiвський
     Поштовий індекс 90300
     Населений пункт м.Виноградiв
     Вулиця, будинок вул.Iвана Франка,106
     Міжміський код, телефон та факс (03143) 21109, 27164
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.05.2012
    Річна інформація опублікована у 100 Бюлетень Цiннi папери України 31.05.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація pmk78.pat.ua 29.05.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)