ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
28.04.2011
64.1500000
1.Звiт правлiння про результати роботи товариства за 2010 р. та визнання основних напрямкiв дiяльностi на 2011 р.
2.Звiт Наглядової ради.
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї.
4. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк i виплату дивiдендiв з прибутку.
5. Про порядок розподiлу планових прибуткiв Товариства на 2011 р.
6. Органiзацiйнi питання (вiдкликання та обрання членiв правлiння).
7. Iнформацiя голови Наглядової ради Поличко про перехiд випуску акцiй з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
8.Розгляд заяви акцiонера Телепянович М.Ю.(який має бiльше 10% акцiй). 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.