ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

ПРИВАТНИЙ ПIДПРИЄМЕЦЬ Сенюк Зеновiй Йосипович 90400, Україна, Закарпатська обл. роз. рах. 26001060220199, МФО 312378 м. Хуст, вул. Карпатської Сiчi, 22 Закарпатське РУ Приватбанку, м. Хуст тел. / факс 8-031(42) -436-37 Iдентифiкацiйний номер 1701514577 Свiдоцтво про включення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 1886 м. Виноградiв вiд 15 лютого 2013 року Головi Правлiннi та Загальним зборам Приватного Акцiонерного Товариства "Виноградiвська пересувна механiзована колона № -78" АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ за наслiдками проведення iнiцiативного аудиту рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "Виноградiвська пересувна механiзована колона № -78" за 2012 рiк. 1. Вiдомостi про аудитора: 1.1. Назва, номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, виданого Аудиторською Палатою України, мiсцезнаходження, телефон (факс): Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги за № 1886, видане Палатою Аудиторiв України рiшенням вiд 15.12.2010 року. Сертифiкат аудитора СЕНЮК Зеновiя Йосиповича - Серiї А № 000209, виданий рiшенням Аудиторської палати України за № 187\2 вiд 14.02.2008 року, реєстрацiйний № 132. Юридична адреса та iншi реквiзити аудитора: 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Карпатської Сiчi, 22 роз. рах. 26001060220199, МФО 312378, Закарпатське РУ Приватбанку, м. Хуст Iдентифiкацiйний номер 1701514577; тел. / факс 436-37. 1.2. Назва документа: Аудиторський звiт за наслiдками проведення iнiцiативного аудиту рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "Виноградiвська пересувна механiзована колона № - 78" за 2012 рiк. 1.3. Мiсце проведення аудиту: - м. Виноградiв, вул. I.Франка, 106, Закарпатська обл. Дата видачi - 15.02.2013 року. 1.4. Вiдповiдальнiсть сторiн. Управлiнський персонал Товариства несе повну вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших вимог чинного законодавства України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: - розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю, стосовно пiдготовки та достовiрного складання фiнансових звiтiв, яка не мiстить в собi суттєвих викривлень в наслiдок помилок або шахрайства; - вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Аудитор вiдповiдальний за висловлення власної думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв перевiрки в межах отриманих коштiв. Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi до Законiв України "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про господарськi товариства", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв", "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту вiдповiдно до "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку" а також "Вимог до Аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 2. Вiдомостi про емiтента: 2.1. Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвська пересувна механiзована колона № - 78", Код ЄДРПОУ 01037092. 2.2. Мiсцезнаходження: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградiв, вул. I.Франко, 106 2.3. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Приватного акцiонерного товариства "Виноградiвська пересувна механiзована колона-78", Серiя АОО № 848444 вiд 23.03.2007 року, номер запису про державну реєстрацiю 1 310 123 0000 000 946. 2.4. Довiдка АБ № 465257 з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвська пересувна механiзована колона №-78", дата та номер останньої реєстрацiйної дiї - 07.11.2012 року, № 1 310 107 001 0000 946. 2.5. Основнi види дiяльностi: 41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель; 22.21 - Виробництво плит, листiв,труб i профiлiв iз пластмас; 43.99 - Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у.; 47.19 - Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах; 71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, наданнi послуг технiчного консультування в цих сферах; 71.20 - Технiчнi випробування та дослiдження. 3. Вiдомостi про умови Договору: 3.1. Дата i номер Договору на проведення аудиту: - Договiр № В-1\2013 вiд 10.12.2012 року. 3.2. Дата початку та закiнчення проведення аудиту: - Перевiрка проходила з 11 сiчня i закiнчена 15 лютого 2013 року. 3.3. Масштаб проведення аудиту: - Аудит рiчної фiнансової звiтностi проведений шляхом тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, що розкрита у фiнансовiй звiтностi, а також вiдповiдностi застосованих принципiв, щодо органiзацiї облiку i звiтностi. Планування та проведення перевiрки було спрямоване на одержання пiдтверджень по оцiнцi вiдповiдностi застосованих принципiв облiку вимогам чинного законодавства та вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок або шахрайства для пiдвищення рiвня прозоростi i вiдкритостi за рiк, що минув на зазначену дату. При проведеннi аудиту (перевiрки) фiнансової звiтностi було використано наступнi документи: - рiчна фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк; - статутнi документи; - головна книга за 2012 рiк; - регiстри аналiтичного та синтетичного облiку; - первиннi документи, тощо. 3.4. Пiдстава для проведення аудиту: Пiдставою для проведення аудиту являється Договiр № В-1\2013 вiд 10.12.2012 року, пiдписаний мiж сторонами. 4. Вимоги до змiстовної частини: 4.1. Повнота та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi нормативам бухгалтерського облiку, Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi: Бухгалтерський облiк пiдприємства вiдповiдає вимогам Статуту та внутрiшнiм Положенням. Принцип незмiнностi облiку у звiтному роцi не порушено. За заявою керiвництва Товариства всi активи та зобов'язання, вiдображено в регiстрах бухгалтерському облiку та звiтностi i вiд аудитора не приховано нiяких документiв, якi мають вiдношення до предмету перевiрки. Виходячи з сущностi аудиту та вимог Мiжнародних стандартiв при вивченнi впевненостi та дотриманнi етики, що прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту а також характеру робiт та iнших притаманних аудиту обмежень, iснує ймовiрнiсть того, що навiть будь-якi суттєвi помилки можуть залишитися не вiднайденими, за що аудитор не несе вiдповiдальностi. Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк, яка має складатися у вiдповiдностi до Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку, подана для проведення аудиту в таких формах: № 1. "Баланс"; № 2. "Звiт про фiнансовi результати"; № 3. "Звiт про рух грошових коштiв"; № 4. "Звiт про власний капiтал"; № 5. "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi". 4.2. Наявнiсть та незмiннiсть облiкової полiтики Товариства за перiод, що перевiрявся: Облiкова полiтика за перiод, який перевiрявся, здiйснювалася згiдно чинного законодавства України i на думку аудитора являється незмiнною, яка визначена окремим Наказом по Товариству. 4.3. Пiдтвердження правильностi, класифiкацiї та оцiнки активiв у бухгалтерському облiку: Незавершене капiтальнi iнвестицiї (020) на кiнець звiтного перiоду у фiнансовiй звiтностi остаються незмiнними. Справедлива (залишкова) вартiсть Основних засобiв (030), оцiнена вiдповiдно критерiям П(С)БО 7 "Основнi засоби" i у фiнансовiй звiтностi вiдображена достовiрно. Знос основних засобiв (032) визначений шляхом нарахування амортизацiї вiдповiдно до вимог Стандартiв i у фiнансовiй звiтностi вiдображений достовiрно. Данi синтитичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним аналiтичному облiку. Iнвентаризацiя Основних засобiв на кiнець звiтного перiоду проведена згiдно окремого Наказу. Вiдображення в облiку поступлення - вибуття основних засобiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". Аудитор не приймав участi в проведеннi iнвентаризацiї i тому оцiнка достовiрностi показникiв здiйснювалася за поданими для перевiрки наявними документами. На думку аудитора бухгалтерський облiк достовiрно вiдображає розмiр Необоротних активiв (080) у фiнансовiй звiтностi Товариства. У роздiлi Оборотних активiв Виробничi запаси (100) облiковувалися згiдно П(С)БО 9 "Запаси". Придбання товарно-матерiальних цiнностей облiковується по первиннiй вартостi, вибуття - за методом середньо-зваженої собiвартостi. Iнвентаризацiя виробничих запасiв проведена згiдно вiдповiдного по Товариству Наказу. Поточнi бiологiчнi активи (110) визначенi правильно i на кiнець звiтного перiоду вiдображенi у фiнансовiй звiтностi достовiрно. Незавершене виробництво (120) достовiрно вiдображене в фiнансовiй звiтностi. Готова продукцiя (130) облiковувалася у вiдповiдностi до встановленого порядку i достовiрно вiдображена у фiнансовiй звiтностi. Формування витрат вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 "Витрати". Товари (140) в фiнансовiй звiтностi на кiнець звiтного перiоду вiдображенi достовiрно. Облiк Дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (160-161) здiйснювався у вiдповiдностi до П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Акти звiрок з дебiторами на дату перевiрки аудитору були поданi не в повному обсязi. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (210) на кiнець звiтного перiоду у фiнансовiй звiтностi вiдсутня. Грошовi кошти та їх еквiваленти (230-240) на розрахункових рахунках облiковуються правильно i їх бухгалтерський облiк вiдповiдає дiючому законодавству. Облiк Оборотних активiв (260) здiйснювався у вiдповiдностi до Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших дiючих законодавчих документiв i на думку аудитора бухгалтерський облiк достовiрно вiдображає їх розмiр у фiнансовiй звiтностi. Витрати майбутнiх перiодiв (270), Необоротнi активи та групи вибуття (275) в фiнансовiй звiтностi вiдсутнi. На думку аудитора сума Активiв (280) визначена правильно i бухгалтерський облiк достовiрно вiдображає їх розмiр та за даними Балансу станом на 31.12.2012 року становить 22 076 тисяч гривень. 4.4. Пiдтвердження правильностi та адекватностi визначення власного капiталу, його структура та призначення: Станом на 31.12.2012 року на балансi Товариства облiковуються зобов'язання, їх визнання та оцiнка вiдповiдає вимогам пунктiв 5-19 П(С)БО 11 "Зобов'язання ". Розкриття iнформацiї щодо Власного капiталу (380) справедливо i достовiрно вiдображає його структуру за призначенням i на 31.12.2012 року складається: Склад власного капiталу Код рядка Балансу Сума (в тисячах гривень) У вiдсотках Статутний капiтал 300 11 955 76,5 Резервний капiтал 340 1 128 7,2 Нерозподiлений прибуток 350 2 554 16,3 РАЗОМ: 380 15 637 100,0 4.5. Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України: У вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" для переведення випуску акцiй в бездокументарну форму вибрано: - депозитарiй - кореспондент: ПАТ "Нацiанальний депозитарiй України" (код ЄДРПОУ 30370711), м. Київ, 01001, вул. Б. Грiнченка, 3 - зберiгач - Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний iнвестицiйний банк" (код ЄДРПОУ 19355562) м. Ужгород, вул. Ю. Гойди, 10 Органи управлiння Товариства: - Загальнi збори акцiонерiв Товариства; - Наглядова рада; - Правлiння Товариства. Органи контролю Товариства: - Ревiзiйна комiсiя Товариства. 4.6. Пiдтвердження реальностi розмiру iнших зобов'язань у фiнансовiй звiтностi Товариства: Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв (430) у фiнансовiй звiтностi вiдсутнє. Довгостроковi зобов'язання (480) у фiнансовiй звiтностi визначенi правильно на кiнець звiтного перiоду вiдображенi достовiрно, як Вiдстроченi податковi зобовязання (460). 4.7. Поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду вiдображено як, Короткостроковi кредити банкiв (500) у фiнансовiй звiтностi визначенi правильно. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги (530) оцiнена правильно i у фiнансовiй звiтностi вiдображена достовiрно. Поточнi зобов'язання за розрахунками у фiнансовiй звiтностi вiдображенi, як розрахунки з: - бюджетом (550); - iз страхування (570); - з оплати працi (580); - з учасниками (590); - iз внутрiшнiх розрахункiв (600); Перевiрка правильностi нарахування платежiв до бюджету, позабюджетних фондiв та фондiв соцiального страхування, пiдписаним Договором не передбачена. Всi Поточнi зобов'язання (620) оцiнено правильно, у вiдповiдностi до вимог Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку, i у фiнансовiй звiтностi вiдображенi достовiрно. Доходи майбутнiх перiодiв (630) в фiнансовiй звiтностi вiдсутнi. На думку аудитора сума Пасивiв (640) визначена правильно i за даними Балансу станом на 31.12.2012 року становить 22 076 тисяч гривень. 4.8. Пiдтвердження реальностi та точностi фiнансових результатiв дiяльностi Товариства, вiдображених у фiнансовiй звiтностi: Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку (збитку) Товариства розкрита у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку та дiючого законодавства України. Облiк доходiв i витрат, що вiдображенi в "Звiтi про фiнансовi результати" за 2012 рiк, визначено вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Доходи" та П(С)БО 16 "Витрати". На мою думку iнформацiя про фiнансовi результати Товариства дає правдиве вiдображення фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за станом на 31 грудня 2012 року. 4.9. Пiдтвердження вiдповiдностi даних фiнансової звiтностi даним бухгалтерського облiку та взаємоувязка окремих форм: Бухгалтерський облiк Товариства вiдповiдає вимогам дiючого законодавства i здiйснювався iз застосуванням "Плану рахункiв бухгалтерського облiку" та складений у вiдповiдностi до П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та складання звiтностi. Принцип взаємоув'язки окремих форм звiтностi не порушено. Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку i Балансу. Баланс (Форма №1) складений у вiдповiдностi П(С)БО 2 "Баланс". Всi активи i пасиви пiдтвердженi регiстрами синтетичного та аналiтичного облiку i в фiнансовiй звiтностi вiдображенi правильно. Достовiрнiсть активи i пасиви пiдтверджується Актами iнвентаризацiї та Актами звiрки. Товариство не здiйснювало операцiй з випуску цiнних паперiв, якi потребують забезпечення i не проводило операцiй з iпотечного покриття облiгацiй. Станом на 31.12.2012 року Товариство не має зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами i не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв. Протягом 2012 року в Товариствi не вiдбулося дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року за № 3480-IV. У Правлiннi Товариства, Спостережнiй (Наглядовiй) радi та Ревiзiйнiй комiсiї змiн в їх складi не вiдбувалося. Аудитор вважає, що в результатi здiйсненої ним перевiрки при дослiдженнi органiзацiї бухгалтерського облiку та складання звiтностi, ним отримано достатнi та вiдповiдно аргументованi докази для висловлення власної думки щодо достовiрностi фiнансової звiтнiсть ПрАТ "Виноградiвська пересувна механiзована колона №-78" за 2012 рiк. ВИСНОВОК Фiнансова звiтнiсть, яка перевiрялася в усiх суттєвих аспектах достовiрно та в повнiй мiрi вiдображає фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року i складена у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та законодавчих актiв України. На погляд аудитора цей Фiнансовий звiт дає правдиве i неупереджене вiдображення фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Виноградiвська пересувна механiзована колона №-78" за 2012 рiк i вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятiй облiковiй полiтицi i достовiрно вiдображає фiнансовий стан на дату складання звiтностi. Аудиторський висновок пiдтверджує умовно-позитивну впевненiсть про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатам дiяльностi Товариства у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, що базується на принципах i вимогах Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та законодавству України. Висновок аудитора служить основою довiри до фiнансової звiтностi користувача, але не може бути достатньою пiдставою для оцiнки економiчної стабiльностi Товариства в найближчому майбутньому, або ефективностi його роботи. НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР _____________ ЗЕНОВIЙ СЕНЮК Дата видачi висновку: 15 лютого 2013 року Адреса незалежного аудитора: м. Хуст, пл. Карпатської Сiчi, 22, Закарпатської обл., 90400, тел. / факс 436-37., моб. тел. 099.207.60.01 068.225.74.28