ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2012
Кворум зборів** 85.76
Опис 1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв товариства. 2. Обрання лiчильної комiсiї товариства. 3. Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. 4. Звiт Наглядової Ради товариства за 2011 рiк. 5. Звiт та висновок ревiзiйної комiсiї товариства про пiдсумок перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. 6. Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу товариства за 2011 рiк. 7.Затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2012 рiк. 8.Затвердження проекту розподiлу прибуткiв на 2012 рiк. 9. Викуп акцiй вiд акцiонерiв та реалiзацiя викуплених акцiй мiж акцiонерами. 10.Затвердження рiшення правлiння, наглядової ради та профкому про визначення тарифних ставок, посадових окладiв i штатного розпису. 11. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року, визначення їх характеру граничної вартостi та надання повноваження правлiння.