ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвська пересувна механiзована колона № 78" за ЄДРПОУ 01037092
Територія   за КОАТУУ 2121210100
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 233
Орган державного управління   за СПОДУ 6024
Вид економічної діяльності за КВЕД 45.21.1
Середня кількість працівників 145    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 90300, Україна, Закарпатська обл., м. Виноградiв, вул. Iвана Франка, 106
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 0 0
первісна вартість 011 0 0
накопичена амортизація 012 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 020 433 433
Основні засоби:
залишкова вартість 030 5825 5415
первісна вартість 031 16085 16202
знос 032 10260 10787
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 6258 5848
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 1488 1287
Поточні біологічні активи 110 253 235
Незавершене виробництво 120 155 189
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 2 5
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 10682 14511
первісна вартість 161 10682 14511
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 0 0
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 82 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 342 1
у тому числі в касі 231 2 1
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 13004 16228
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 19262 22076


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 11955 11955
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 1032 1128
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1533 2554
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 14520 15637
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 67 187
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 67 187
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 336
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2624 2333
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 708 1775
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 242 230
з оплати праці 580 528 828
з учасниками 590 156 416
із внутрішніх розрахунків 600 417 334
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 0
Усього за розділом IV 620 4675 6252
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 19262 22076
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: Статутний капiтал протягом року не змiнювався.


Керівник

 

(підпис)

Вайда Йосип Адальбертович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мотрунич Валентина Андрiївна