ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2012 рік

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі: 1410 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього в тому числі: 1420 253 Х 183 (201) Х Х (0) 0 235 Х 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 253 Х 183 (201) Х Х (0) 0 235 Х 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 Х 0 (0) Х Х (0) 0 0 Х 0 0 0 0 0
1423 0 Х 0 (0) Х Х (0) 0 0 Х 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 Х 0 (0) Х Х (0) 0 0 Х 0 0 0 0 0
Разом 1430 253 (0) 183 (201) 0 0 (0) 0 235 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 вартість біологічних (1431) і графа 14 активів, придбаних за рахунок цільового фінансування 0
З рядка 1430 графа 6 залишкова вартість і графа 16 довгострокових (1432): біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 0
З рядка 1430 графа 11 балансова вартість і графа 17 біологічних активів, (1433) щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності 0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 300 (300) 0 (0) 0 74 (74) 0 0
у тому числі: зернові і зернобобові 1510 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
з них: пшениця 1511 154 (154) 0 (0) 0 40 (420) 0 0
соя 1512 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
соняшник 1513 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
ріпак 1514 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
картопля 1516 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 146 (146) 0 (0) 0 34 (34) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 235 (235) 0 (0) 0 133 (133) 0 0
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 42 (42) 0 (0) 0 8 (8) 0 0
свиней 1532 110 (110) 0 (0) 0 125 (125) 0 0
молоко 1533 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
вовна 1534 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
яйця 1535 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
продукція рибництва 1538 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
1539 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 535 (535) 0 (0) 0 207 (207) 0 0

Керівник

 

(підпис)

Вайда Йосип Адальбертович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мотрунич Валентина Андрiївна