ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвська пересувна механiзована колона № 78" за ЄДРПОУ 01037092
Територія   за КОАТУУ 2121210100
Орган державного управління   за СПОДУ 6024
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 233
Вид економічної діяльності за КВЕД 45.21.1
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 18961 23006
Податок на додану вартість 015 3160 3834
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 15801 19172
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 13173 18541
Валовий:
прибуток 050 2628 631
збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 1467 2872
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 644 781
Витрати на збут 080 54 49
Інші операційні витрати 090 744 1684
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 2653 989
збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 6 29
Інші доходи(1) 130 4 1
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 29 11
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 2634 1008
збиток 175 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 553 232
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 2081 776
збиток 195 0 0
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 2081 776
збиток 225 0 0
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 7477 11528
Витрати на оплату праці 240 3762 4889
Відрахування на соціальні заходи 250 1449 1863
Амортизація 260 592 735
Інші операційні витрати 270 1335 1627
Разом 280 14615 20642

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 2213880 2213880
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 2213880 2213880
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.93998 0.35052
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.93998 0.35052
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.18797 0.07

Примітки: Прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi - 2081 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Вайда Йосип Адальбертович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мотрунич Валентина Андрiївна