ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвська пересувна механiзована колона № 78" за ЄДРПОУ 01037092
Територія   за КОАТУУ 2121210100
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 233
Вид економічної діяльності за КВЕД 45.21.1
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 15244 15989
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 7 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 7 29
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 1232 2966
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (8622) (13136)
Авансів 095 (13) (58)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (2905) (3741)
Витрат на відрядження 110 (616) (353)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (1549) (1018)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (149) (637)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (1701) (2076)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (583) (102)
Цільових внесків 140 (8) (1)
Інші витрачання 145 (803) (463)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -459 -2601
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -459 -2601
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 11
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (62) (953)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -62 -942
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -62 -942
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 1000 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (664) (0)
Сплачені дивіденди 350 (156) (570)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 180 -570
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 180 -570
Чистий рух коштів за звітний період 400 -341 -4113
Залишок коштів на початок року 410 342 4455
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 1 342

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Вайда Йосип Адальбертович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мотрунич Валентина Андрiївна