ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2013
Кворум зборів** 64.15
Опис 1.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв товариства;
2.Обрання лiчильної комiсiї товариства;
3.Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi това­риства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк;
4.Звiт Наглядової Ради товариства за 2012 рiк;
5.Звiт та висновок ревiзiйної комiсiї товариства про пiдсумок перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк;
6.Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу товариства за 2012 рiк;
7.Затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2013 рiк;
8.Затвердження проекту розподiлу прибуткiв на 2013 рiк;
9.Вiдкликання та обрання голови та членiв наглядової ради;


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 29.11.2013
Кворум зборів** 80.39
Опис 1.Вiдкриття зборiв, обрання Лiчильної комiсiї, Головуючого, секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
2.Про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 10 мiсяцiв 2013р.
3.Про перспективний план дiяльностi Товариства.
4.Про викуп Товариством розмiщених ним цiнних паперiв.
5. Про вiдчуження майна товариства.

Всi питання порядку денного розглянутi та прийнятi рiшення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.