ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2014
Кворум зборів** 82.02
Опис 1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв товариства.
2. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв товариства.
3. Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк.
4. Звiт Наглядової Ради товариства за 2013 рiк.
5. Звiт та висновок ревiзiйної комiсiї товариства про пiдсумки перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 р.
6. Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу товариства за 2013 рiк.
7. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2014 р.
8. Затвердження проекту розподiлу прибуткiв на 2014 рiк.
9. Вiдкликання та обрання членiв правлiння товариства.
10. Лiквiдацiя викуплених акцiй на суму 728811 грн.
11. Зменшення статутного капiталу.
12. Внесення змiн до статуту товариства.
Всi питання порядку денного розглянуто та прийнятi рiшення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.