ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2014 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвська пересувна механiзована колона № 78" за ЄДРПОУ 01037092
Територія   за КОАТУУ 2121210100
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 233
Вид економічної діяльності Будівництво житлових і нежитлових будівель за КВЕД 41.20
Середня кількість працівників, осіб 88    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградiв,вул.Iв.Франка,108

1. Баланс
на 01.01.2015

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 437 437
Основні засоби: 1010 4568 4085
первісна вартість 1011 15176 15160
знос 1012 (10608) (11075)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 5005 4522
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 1426 1485
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 93 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 11983 8540
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 607 677
у тому числі з податку на прибуток 1136 243 174
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1323 729
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 161 1079
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 15593 12510
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 20598 17032


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11955 11955
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 1157 1157
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2550 1348
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 15662 14460
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 143 143
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 750 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 2193 1303
розрахунками з бюджетом 1620 923 841
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0 29
розрахунками з оплати праці 1630 543 248
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 384 8
Усього за розділом III 1695 4793 2429
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 20598 17032

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Подловський В.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мотрунич В.А.