ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2014 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2014 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8131 11916
Інші операційні доходи 2120 1542 982
Інші доходи 2240 94 612
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 9767 13540
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (9309) (10740)
Інші операційні витрати 2180 (1461) (1421)
Інші витрати 2270 (141) (597)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (10911) (12759)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -1144 752
Податок на прибуток 2300 (0) (180)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -1144 572

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Подловський В.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мотрунич В.А.