ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада В.о. Голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Подловський Вiктор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1960
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заст.голови правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, 5 рокiв
9) опис Здiйснює повноваження згiдно Статуту Товариства та Положення про Правлiння. На посаду В.о.Голови правлiння обраний загальними зборами вiд 30.04.2014 р. Перебував на посадi заст.голови правлiння. Загальний стаж роботи 36 рокiв.На iнших пiдприємствах не працює.Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних . Непогашеної судимостi немає.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Телеп"янович Михайло Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1955
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнженер з питань охорони працi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2010, 5 рокiв
9) опис Здiйснює повноваження згiдно Статуту Товариства та Положення про Правлiння. Обраний загальними зборами вiд 30.04.2010 р. Загальний стаж роботи 36 рокiв.На iнших пiдприємствах не працює.Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних . Непогашеної судимостi немає.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скунць Василь Андрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1958
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний механiк
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2010, 5 рокiв
9) опис Здiйснює повноваження згiдно Статуту Товариства та Положення про Правлiння. Обраний загальними зборами вiд 30.04.2010 р. Загальний стаж роботи 40 рокiв.На iнших пiдприємствах не працює.Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних .. Непогашеної судимостi немає.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мазур Микола Олегович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1961
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Виконроб
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2010, 5 рокiв
9) опис Здiйснює повноваження згiдно Статуту Товариства та Положення про Правлiння. Обраний загальними зборами вiд 30.04.2010 р. Загальний стаж роботи 41 рiк.На iнших пiдприємствах не працює.Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних . Непогашеної судимостi немає.


1) посада Головний бухгалтер, член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мотрунич Валентина Андрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1951
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер, економiст,Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2010, 5 рокiв
9) опис Повноваження та обов"язки: Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням фiнансових ресурсiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi. Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 44. Попереднi посади: головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних . Непогашеної судимостi не має.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Поличко Андрiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1945
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 51
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правлiння Товариства, Голова Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2013, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про наглядову раду. Здiйснює виконавчi функцiї щодо контролю й регулювання дiяльностi виконавчого органу та захисту й реалiзацiї прав акцiонерiв товариства. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Призначено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2013 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Роман Анатолiй Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1970
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнженер з дiагностики, механiк по транспорту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2013, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про наглядову раду. Здiйснює виконавчi функцiї щодо контролю й регулювання дiяльностi виконавчого органу та захисту й реалiзацiї прав акцiонерiв товариства. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Призначено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2013 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних .


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вайда Йожеф Йосипович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1988
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Майстер будiвельної дiльницi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2013, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про наглядову раду. Здiйснює виконавчi функцiї щодо контролю й регулювання дiяльностi виконавчого органу та захисту й реалiзацiї прав акцiонерiв товариства. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Призначено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2013 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних .


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Груля Тетяна Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1983
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** економiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2013, вища
9) опис Повноваження визначенi Статутом та положенням про наглядову раду. Здiйснює виконавчi функцiї щодо контролю й регулювання дiяльностi виконавчого органу та захисту й реалiзацiї прав акцiонерiв товариства. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Призначено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2013 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних .


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коломис Станiслав Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1966
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник Тячiвського МУВГГ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2013, 3 роки
9) опис Повноваження визначенi Статутом та положенням про наглядову раду. Здiйснює виконавчi функцiї щодо контролю й регулювання дiяльностi виконавчого органу та захисту й реалiзацiї прав акцiонерiв товариства. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Призначено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2013 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних .


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Божар Адальберт Федорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1947
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Спецiалiст планово-виробничого вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2013, 3 роки
9) опис Повноваження визначенi Статутом та положенням про наглядову раду. Здiйснює виконавчi функцiї щодо контролю й регулювання дiяльностi виконавчого органу та захисту й реалiзацiї прав акцiонерiв товариства. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Призначено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2013 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних


1) посада Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гоголь Ольга Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1961
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер, касир
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2013, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдно Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю. За виконання повноважень члена Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi. Посадова особа не працює на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних .


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тильняк Володимир Степанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Виконроб
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2013, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдно Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю. Обраний загальними зборами вiд 30.04.2013 р. Загальний стаж роботи 26 рокiв.На iнших пiдприємствах не працює.Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних .. Непогашеної судимостi немає.


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Керечан Василь Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1958
5) освіта** вищаґ
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Куратор Виноградiвського вiддiлення виконавчої дирекцiї соцiального страхування
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2013, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдно Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю. За виконання повноважень члена Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримував, в тому числi i в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних .


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лiнтур Iван Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1965
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Виконроб
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, 5 рокiв
9) опис Обраний на посаду загальними зборами акцiонерiв вiд 30.04.2014 р. Здiйснює повноваження згiдно Статуту Товариства та Положення про виконавчий орган.Працює виконробом на пiдприємствi. Посад в акцiонерному товариствi не займав.На iнших пiдприємствах не працює.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi немає


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Головний бухгалтер, член правлiнняМотрунич Валентина Андрiївнад/н, д/н, д/н000000
В.о.Голови правлiнняПодловський Вiктор Миколайовичд/н, д/н, д/н78560.3548527856000
Член правлiнняТелеп"янович Михайло Юрiйовичд/н, д/н, д/н36989516.708369895000
Член правлiнняСкунць Василь Андрiйовичд/н, д/н, д/н000000
Член правлiнняМазур Микола Олеговичд/н, д/н, д/н548982.479754898000
Член правлiнняЛiнтур Iван Iвановичд/н, д/н, д/н000000
Голова Наглядової радиПоличко Андрiй Васильовичд/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиРоман Анатолiй Петровичд/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиВайда Йожеф Йосиповичд/н, д/н, д/н1992509199250000
Член Наглядової радиГруля Тетяна Михайлiвнад/н, д/н, д/н1209105.4614120910000
Член Наглядової радиКоломис Станiслав Михайловичд/н, д/н, д/н420401.89942040000
Член Наглядової радиБожар Адальберт Федоровичд/н, д/н, д/н000000
Голова ревiзiйної комiсiїГоголь Ольга Михайлiвнад/н, д/н, д/н000000
Член Ревiзiйної комiсiїТильняк Володимир Степановичд/н, д/н, д/н000000
Член Ревiзiйної комiсiїКеречан Василь Iвановичд/н, д/н, д/н000000
Усього 794849 35.902 794849 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.