ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2015
Кворум зборів** 79.51
Опис 1. Обрання голови та секретаря зборiв, членiв лiчильної комiсiї та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерного товариства.
2. Про вiдмiну рiшення загальних зборiв товариства вiд 30.04.2014 р. щодо зменшення статутного капiталу товариства та лiквiдацiї акцiй.
3. Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за результатами звiту правлiння.
4. Звiт Наглядової Ради товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за результатами звiту Наглядової Ради.
5. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства. Прийняття рiшення за результатами висновкiв ревiзiйної комiсiї
6. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2014 рiк.
7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2015 р. та плановий розподiл прибутку вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства на 2015 рiк
Всi питання порядку денного розглянуто та прийнятi рiшення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.