ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвська пересувна механiзована колона № 78" за ЄДРПОУ 01037092

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 15587 8131
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 13979 ) ( 8914 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
1608 0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 783 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1517 1542
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 558 ) ( 395 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 550 ) ( 1461 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
2017 0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 1097 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 16 0
Інші доходи 2240 0 94
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 141 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
2033 0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 1144 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 196 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
1837 0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 1144 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1837 -1144

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 8916 6323
Витрати на оплату праці 2505 3637 2538
Відрахування на соціальні заходи 2510 1382 892
Амортизація 2515 319 492
Інші операційні витрати 2520 833 525
Разом 2550 15087 10770

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2213880 2213880
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2213880 2213880
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.82976 0.5167
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.82976 0.5167
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.180678 0

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Подловський В.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мотрунич В.А.