ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 21.04.2016
Кворум зборів** 86.83
Опис Порядок денний зборiв

1.Обрання голови та секретаря зборiв, членiв лiчильної комiсiї та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Про вiдмiну рiшення загальних зборiв Товариства вiд 30.04.2014 р щодо зменшення статутного капiталу Товариства.
3.Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення за результатами звiту Правлiння.
4.Звiт Наглядової ради про роботу за 2015 р. Прийняття рiшення за результатами звiту Наглядової ради.
5.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства. прийняття рiшення за результатами висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
6.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 р.
7.Затвердження порядку розподiлу прибутку за пiдсумками дiяльностi товариства у 2015 р.
8.Вiдкликання голови та членiв правлiння.у зв”язку з закiнченням термiну повноважень.
9.Обрання голови та членiв правлiння.
10.Вiдкликання голови та членiв Наглядової ради у зв”язку з закiнченням термiну повноважень.
11.Обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства.
12.Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї у зв”язку з закiнченням термiну повноважень.
13.Обрання Ревiзора Товариства.
14.Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення в новiй редакцiї.
15.Про внесення змiн до Положень про Виконавчий орган, Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) шляхом викладення в новiй редакцiї.
16.Про припинення (реорганiзацiю) ПрАТ «Виноградiвська ПМК -78» шляхом подiлу (видiлу).
17.Створення комiсiї з припинення (реорганiзацiї) ПрАТ «Виноградiвська ПМК-78» та надання їй повноважень щодоуправлiння справами Товариства пiд час реорганiзацiї ПрАТ «Виноградiвська ПМК-78».
18.Обрання Голови та членiв комiсiї з припинення (реорганiзацiї) ПрАТ «Виноградiвська ПМК-78».
19.Про обмiн акцiй Товариства на письмовi зобов»язанняпро видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталiТовариств-правонаступникiв, що будуть створенi внаслiдок реорганiзацiї, викуп акцiй акцiонерiв при реорганiзацiї Товариства.
20.Затвердження плану перетворення (реорганiзацiї) ПрАТ «Виноградiвська ПМК-78».
21.Про викуп ПрАТ «Виноградiвська ПМК-78» розмiщених ним цiнних паперiв.
22.Затвердження порядку викупу , строку викупу, цiни викупу (порядку її визачення) та дiй Товариства щодо викуплених ним цiнних паперiв.
23.Про придбання акцiй ПрАТ «Виноградiвська ПМК-78» за наслiдками придбання контрольного пакету акцiй Товариства.
24.Затвердження правочинiв (значних правочинiв) Товариства, попереднє схвалення значних правочинiв Товариства,прийняття рiшення про вчиненнязначних правочинiв Товариством.

Всi питання порядку денного розглянуто та прийнятi рiшення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.