ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Вайда Йосип Адальбертович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

17.04.2018

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвська пересувна механiзована колона № 78"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 01037092
4. Місцезнаходження Україна, 90300, Закарпатська область, Виноградiвський, м.Виноградiв, Iв.Франка,106
5. Міжміський код, телефон та факс (03143) 21109, 27164
6. Електронна поштова адреса pmk78@ukr.net


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

pmk78.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)