ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2017 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвська пересувна механiзована колона № 78"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АОО №848444
3. Дата проведення державної реєстрації 07.04.1993
4. Територія (область)* Закарпатська область
5. Статутний капітал (грн) 11954952
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 72
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

43.99 - Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи

47.19 - Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв, Правлiння, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ"Комiнвестбанк"
2) МФО банку 312248
3) Поточний рахунок 26003025000501
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
5) МФО банку немає
6) Поточний рахунок немає