ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вайда Йосип Адальбертович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1961
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член правлiння, Голова правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016, 5 рокiв
9) опис Здiйснює повноваження згiдно Статуту Товариства та Положення про Правлiння. На посаду Голови правлiння обраний загальними зборами вiд 21.04.2016 р. Загальний стаж роботи 34 р.На iнших пiдприємствах не працює.Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних . Непогашеної судимостi немає.


1) посада* Головний бухгалтер, член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мотрунич Валентина Андрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1951
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 50
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер, економiст,Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016, 5 рокiв
9) опис Повноваження та обов"язки: Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням фiнансових ресурсiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi. Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 50. Попереднi посади: головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних .


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лiнтур Iван Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1967
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнженер-енергетик
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016, 5 рокiв
9) опис Обраний на посаду загальними зборами акцiонерiв вiд 21.04.2016 р. Здiйснює повноваження згiдно Статуту Товариства та Положення про виконавчий орган.Працює виконробом на пiдприємствi. Посад в акцiонерному товариствi не займав.На iнших пiдприємствах не працює.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi немає


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скунць Василь Андрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1958
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний механiк
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016, 5 рокiв
9) опис Здiйснює повноваження згiдно Статуту Товариства та Положення про Правлiння. Обраний загальними зборами вiд 21.04.2016 р. Загальний стаж роботи 40 р.На iнших пiдприємствах не працює.Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних . Непогашеної судимостi немає.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мазур Микола Олегович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1958
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Виконроб
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016, 5 рокiв
9) опис Здiйснює повноваження згiдно Статуту Товариства та Положення про Правлiння. Обраний загальними зборами вiд 21.04.2016 р. Загальний стаж роботи 45 р.На iнших пiдприємствах не працює.Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних . Непогашеної судимостi немає.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iллiйш Елiзаветта Юрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1966
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** В.о.начальника вiддiлу ПВВ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016, 5 рокiв
9) опис Здiйснює повноваження згiдно Статуту Товариства та Положення про Правлiння. Обрана загальними зборами вiд 21.04.2016 р. Загальний стаж роботи 36 р.На iнших пiдприємствах не працює.Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних . Непогашеної судимостi немає.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фiцай Руслан Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1974
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Майстер будiвельної дiльницi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016, 5 рокiв
9) опис Здiйснює повноваження згiдно Статуту Товариства та Положення про Правлiння. Обраний загальними зборами вiд 21.04.2016 р. Загальний стаж роботи 26 р.На iнших пiдприємствах не працює.Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних . Непогашеної судимостi немає.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вайда Йожеф Йосипович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1988
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Майстер будiвельної дiльницi, приватний пiдприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про наглядову раду. Здiйснює i функцiї щодо контролю й регулювання дiяльностi виконавчого органу та захисту й реалiзацiї прав акцiонерiв товариства. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 р.Акцiонер Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних .


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Телеп"янович Михайло Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1955
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнженер з питань охорони працi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдно Статуту Товариства та Положення про Правлiння. Обраний загальними зборами вiд 21.04.2016 р.Акцiонер Товариства. Загальний стаж роботи 38 рокiв.На iнших пiдприємствах не працює.Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних . Непогашеної судимостi немає.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коломис Станiслав Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1966
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник Виноградiвського МУВГГ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016, 3 роки
9) опис Повноваження визначенi Статутом та положенням про наглядову раду. Здiйснює функцiї щодо контролю й регулювання дiяльностi виконавчого органу та захисту й реалiзацiї прав акцiонерiв товариства. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 р. Акцiонер Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних .


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вайда Золтан Йосипович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1985
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватний пiдприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016, 3 роки
9) опис Повноваження визначенi Статутом та положенням про наглядову раду. Здiйснює функцiї щодо контролю й регулювання дiяльностi виконавчого органу та захисту й реалiзацiї прав акцiонерiв товариства. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 р. Акцiонер Товариства.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гоголь Ярослав Ярославович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1960
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завiдувач ремонтної майстернi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016, 3 роки
9) опис Повноваження визначенi Статутом та положенням про наглядову раду. Здiйснює функцiї щодо контролю й регулювання дiяльностi виконавчого органу та захисту й реалiзацiї прав акцiонерiв товариства. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Обраний i рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 р. Акцiонер Товариства.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних


1) посада* Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гоголь Ольга Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1961
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер, касир
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдно Статуту Товариства та Положення про Ревiзора.Обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 р. За виконання повноважень Ревiзора винагороду не отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi. Посадова особа не працює на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних .


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Головний бухгалтер, член правлiнняМотрунич Валентина Андрiївнад/н000000
Голова правлiнняВайда Йосип Адальбертовичд/н49576922.3937495769000
Член правлiнняЛiнтур Iван Iвановичд/н000000
Член правлiнняСкунць Василь Андрiйовичд/н000000
Член правлiнняМазур Микола Олеговичд/н548982.4854898000
Член правлiнняIллiйш Елiзаветта Юрiївнад/н000000
Член правлiнняФiцай Руслан Михайловичд/н000000
Голова Наглядової радиВайда Йожеф Йосиповичд/н24686411.15246864000
Член Наглядової радиТелеп"янович Михайло Юрiйовичд/н39712917.9381397129000
Член Наглядової радиКоломис Станiслав Михайловичд/н420491.89942049000
Член Наглядової радиВайда Золтан Йосиповичд/н34251015.47342510000
Член Наглядової радиГоголь Ярослав Ярославовичд/н424631.91842463000
РевiзорГоголь Ольга Михайлiвнад/н51970.23475197000
Усього 1579265 73.49 1579265 0 0 0