ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів** 83.29
Опис Порядок денний зборiв

1. Обрання лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
3. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 р. та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 р. Прийняття рiшення за результатами звiту Правлiння.
4. Звiт Наглядової ради про роботу за 2016 р. Прийняття рiшення за результатами звiту Наглядової ради.
5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення за результатами висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 р.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку за пiдсумками дiяльностi товариства у 2016 р.
8. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення в новiй редакцiї вiдповiдно до вимог ЗУ «Про акцiонернi товариства».
9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства «Положення про загальнi збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про Ревiзiйну комiсiю», шляхом викладення в новiй редакцiї.


Всi питання порядку денного розглянуто та прийнятi рiшення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.